Vizija  


Verjamem, da se moramo odgovorni in družbeno aktivni državljani do pomembnih družbenih vprašanj opredeliti jasno, odločno in konkretno. Čas je, da se s ponosom ozremo na vse, kar v Sloveniji že imamo in to razvijamo v smeri, ki bo zagotovila kakovostno bivanje za vse, da slišimo mlade, podpremo razvoj njihovega potenciala in obenem v razvojno zgodbo Slovenije vključujemo vse ostale skupine prebivalstva. Da prepletemo drzno mladost in zrelo modrost. Kot Predsednica Republike bom delovala združevalno, povezovalno in odgovorno, glas državljank in državljanov pa častno in bolj odločno predstavljala tako v Sloveniji kot v tujini.
ZNANJE – GORIVO PRIHODNOSTI

Državljankam in državljanom moramo zagotoviti pogoje za pridobivanje kompetenc za 21. stoletje. V Sloveniji že delujemo v tej smeri in rezultati so vidni tudi v mednarodnem kontekstu. Seveda imamo še priložnosti za izboljšave, a ker je znanje ena tistih redkih dobrin, ki človeštvo vedno znova napaja, je vanj treba nenehno in izdatno vlagati. Znanja in veščine vodijo k boljši družbi, višji kulturi, trdnejšim temeljem sodobne civilizacijske pogodbe, ki posledično omogoča tudi krepitev konkurenčnih gospodarskih prednosti. Državljanom moramo olajšati dostop do novih spretnosti, znanj in vedenj, jim omogočiti intelektualni in osebnostni razvoj. Znanje mora biti dostopno prav vsem, bogatim in revnim, mladim in starim, bolnim in zdravim. 

Predsednica oz. predsednik republike ima odgovornost in moč, da s svojim glasom odločno podpre vsebine, ki našo državo mednarodno krepijo in utemeljujejo kot stabilno, odprto, vključujočo, konkurenčno, kompetentno, inovativno, na znanju temelječo družbo. 

V družbo znanja moramo vstopati bolj odločno, zato bom kot predsednica republike predlagala:

KREPITEV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Vseživljenjsko učenje mora biti dostopno vsakomur. Državljanke in državljani morajo imeti priložnost, da krepijo zaupanje vase, razvijajo ustvarjalnost, podjetnost in samoiniciativnost. Znanje je gorivo, ki prispeva k prebojnim zgodbam inovatorjev, znanstvenikov, kulturnikov, športnikov, umetnikov, podjetnikov, učiteljev in zdravnikov. Krepitev vseživljenjskega učenja zmanjšuje brezposelnost in je podlaga za večjo socialno varnost, notranji mir, osebno integriteto in življenjsko zadovoljstvo. Kot tudi za krepitev intelektualnega kapitala celotne družbe.

MENTORSKA SHEMA ZA RAZVOJ 

Zavzemam se za aktivno in intenzivno sodelovanje pri ustvarjanju družbe znanja. Kot profesorica, znanstvenica in raziskovalka se zavedam pomena znanja za nadaljnji razvoj in prihodnost naše države. Povezovanje izobraževanja, gospodarstva in znanosti omogoča postavljanje znanja v središče razvojnih politik naše države in povečuje blaginjo državljank in državljanov. Ključni izzivi - kako zagotoviti denar za razvoj izobraževanja in znanosti, kako nagrajevati znanstvene dosežke in presežke, kako v naših institucijah spodbujati in plemenititi mednarodni pretok znanja, kako spodbuditi eminentne slovenske znanstvenike, da bi se vrnili iz tujine ali več sodelovali s Slovenijo, in predvsem, kaj ponuditi našim izobraženim in na posameznih področjih nadpovprečno nadarjenim in delovnim mladim, da se ne bi po koncu šolanja izseljevali v tujino. Zato bom kot predsednica republike s ključnimi partnerji oblikovala mentorsko shemo, ki bo poleg ustvarjanja novih priložnosti in dodanih vrednosti prispevala k prenosu znanja ne zgolj med različnimi segmenti družbe (izobraževanje, znanost in gospodarstvo), temveč tudi omogočila prenos obstoječih znanj, ki jih v Sloveniji imamo, na mlajše generacije.

MLADI, (IZ)VOLITE SVOJO PRIHODNOST

Da na mladih svet stoji, zame ni krilatica. Verjamem, da so mladi ključni za prihodnost naše države in Evropske unije. Zato želim prispevati k temu, da jim zagotovimo pogoje, v katerih bodo lahko čim bolje razvili svoje potenciale. Prihajajoče generacije se bodo morale soočiti s posledicami številnih družbenih, gospodarskih in okoljskih sprememb in z okoliščinami, na katere niso mogle vplivati. Medgeneracijska pogodba je pod vprašajem, saj se razmere na globalni ravni tako spreminjajo, da kakovost življenja, ki jo imamo tukaj in zdaj, ni več zajamčena in jo lahko ohranimo ali nadgradimo prav na podlagi novih znanj, ustvarjalnosti, inovativnosti in alternativnih družbeno ekonomskih sistemov, ki jih bodo sooblikovali mladi. 

Zavzemam se, da imajo mladi v Sloveniji mesto, ki si ga zaslužijo, zato bom kot predsednica republike predlagala: 

VOLILNO PRAVICO S 16. LETI 

Zavzemam se za povečanje participacije mladih v družbenem življenju in za znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let. Mladi lahko že pri 15. letih vstopijo na trg delovne sile in so posledično dolžni plačevati davke in prispevke. Od njih se lahko torej že pri tej starosti pričakuje, da bodo prevzeli dolžnosti in nosili enake odgovornost kot polnoletni državljani, pri tem pa se jim odreka konstitutiven element demokratične družbe – volilna pravica. S tem ukrepom lahko spodbudimo razvoj politične kulture in zavedanja državljanskih vrednot v obdobju, ko mladi začenjajo oblikovati svojo vlogo aktivnih državljanov. 

UTD 

V zvezi z mladimi (in tudi drugimi ranljivimi, materialno nepreskrbljenimi) se zavzemam za poskus uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), saj se družba neustavljivo spreminja in kliče k razmislekom o novih načinih doseganja socialnega ravnotežja. Spremljati moramo razprave in poskusne uvedbe UTD v drugih državah (denimo na Finskem) in ob tem izoblikovati model poenostavitve in povečane učinkovitosti ter pravičnosti obstoječega sistema socialne varnosti. Premislek naj bo javen, vključujoč in utemeljen na dolgoročnih ciljih družbe, v kateri bodo delovna mesta zaradi tehnološkega napredka spremenjena, delovno-aktivno prebivalstvo manj številno, posledice demografskih sprememb neizbežne. Vse večji delež nezaposlenih in prekarcev na eni in vedno manjši delež izjemno premožnih na drugi strani kličeta po novih razmislekih o prerazporeditvi bogastva, ki danes temelji skoraj izključno na pravicah iz dela in iz donosov kapitala. UTD je instrument, ki ga je moč implementirati na podlagi jasne nacionalne strategije, sodelovanja vseh deležnikov in visoke stopnje odgovornosti in zaupanja v družbi.

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

Za kakovostno življenje sta pomembna zdrav in aktiven življenjski slog v vseh življenjskih obdobjih. To je velik izziv, ki se ne omejuje zgolj na izboljšanje prehranjevalnih in gibalnih navad, temveč vključuje tudi tesnejšo povezanost med ljudmi ter boljše upravljanje z lastnim časom. Vse to vpliva na bolj kakovostno družinsko življenje in posledično na boljše družbene odnose in osredotočenost na skupno dobro. Sodobni življenjski ritem narekuje premislek o razmejitvi med delovnim in prostim časom, med igro in spoznavanjem okolja, med učenjem za ocene in spodbujanjem ustvarjalnosti, o tem, kje se srečujeta »uspešnost« in človeškost. Kultura gibanja gladi občutek lastne vrednosti in notranje moči. Tudi ob soočanju s težkimi situacijami, kot so izguba bližnjih, bolezen ali izguba službe, težave v medosebnih odnosih, gibanje blaži težave in spodbuja iskanje novih poti. Šport nas povezuje, krepi tovarištvo in predanost, zbuja veselje in nas vodi do malih in velikih zmag. Šport nas povezuje tudi kot narod. Slovenke in Slovenci prav ob zmagah naših športnikov občutimo, kaj pomeni nacionalni ponos. 

Kot predsednica republike bom glasnica zdravega življenja in športnega udejstvovanja državljanov, zato predlagam: 

 VEČ GIBANJA, MANJ SLABIH RAZVAD 

Zavzemam se za povečanje telesne aktivnosti otrok in mladine, ki vodi k izboljšanju njihovih gibalnih sposobnosti, hkrati pa zmanjšuje posledice prekomerne prehranjenosti in novih pojavnih oblik odvisnosti otrok (denimo od tehnologije). Prav tako podpiram več aktivnosti za vse ostale starostne skupine. Imamo vse pogoje, da postanemo bolj zdrava in bolj aktivna družba. Predlagam odprto razpravo o omejevanju prodaje zdravju škodljivih izdelkov, denimo sladkarij in sladkih pijač, in ukrepanje v skladu s spoznanji medicinske znanosti glede škodljivih vplivov določenih živil na zdravje. Odločno spregovorimo o omejitvah ali prepovedih oglaševanja ter višjem obdavčenju zdravju škodljivih izdelkov. 

FUNDACIJA ZA PRIHODNOST 

Zavzemam se za ustvarjanje ustreznih podpornih okolij, v katerih bodo mladi talenti, pa tudi tisti najbolj inovativni na področju športa, znanosti, kulture in umetnosti imeli ustrezne pogoje za razvoj. Še pred tem pa želim zagotoviti potrebne instrumente, da bomo talente dovolj zgodaj uspešno zaznavali in usmerjali, kar je pogoj, da jih sploh lahko razvijamo. Dosežki naših mladih na različnih področjih dokazujejo, da imamo izstopajoče in globalno prepoznavne talente. Pa naj gre za individualne ali skupinske nadpovprečne dosežke. Zato želim s Fundacijo za prihodnost izoblikovati možnost prepoznavanja in podpore najrazličnejših potencialov, ki naj bodo sistematično podprti in usmerjani v finančnem, mentorskem in kariernem smislu. Kot predsednica republike bom povezala uspešne inciative, ki delujejo na omenjenem področju in jih združila v celovito podporo mladim upom.

TRAJNOSTNI GOSPODARSKI RAZVOJ

Rast in razvoj pomenita ustvarjanje novega ob hkratnem spoštovanju in varovanju doseženega. Novo naj prispeva k izboljšanju življenjskih pogojev posameznika in družbe. Politika mora biti proaktivna in odločna pri podpori razvoja novih tehnologij, dobrih idej in razvoju družbe znanja. S sistemskim delovanjem in jasno vizijo naj gradi v smeri trajnostnega gospodarskega razvoja, ki vodi k večji mednarodni konkurenčnosti in upošteva omejitve narave in v soustvarjanje vključuje različne skupine deležnikov. 

Kot predsednica republike bom aktivno sodelovala v promociji države in odpiranju investicijam, hkrati pa kot ambasadorka slovenskega gospodarstva s svojim mednarodnim delovanjem domačim podjetjem in institucijam odpirala vrata v svet. Zato predlagam: 

 SPODBUJANJE ODPRTOSTI, KONKURENČNOSTI IN GOSPODARSKE DIPLOMACIJE 

Spodbujati in ustvarjati želim razmere, v katerih bo Slovenija lahko bolje izkoristila svoje potenciale in primerjalne prednosti. Z jasnim ciljem, da temeljito izboljšamo naš položaj na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. Pri tem se oprimo na dokazano inovativnost in kreativnost naših državljank in državljanov. Upoštevajmo priložnosti, ki jih prinaša prehod v krožno gospodarstvo in se usmerimo v podporo področjem, kjer smo že sedaj mednarodno konkurenčni – energetika (obnovljivi viri), mobilnost (elektrifikacija, delitveni modeli), prehrana (izvoz z večjo dodano vrednostjo), turizem (zeleni in razpršeni modeli), digitalizacija (blockchain tehnologije, umetna inteligenca). Za preboj in krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije je odločilna gospodarska diplomacija. Kot predsednica republike bom načrtno vzpostavljala in organizirala bilaterale z močno gospodarsko delegacijo z namenom odpiranja novih poslovnih priložnosti za slovenska podjetja. 

USTANOVITEV STRATEŠKEGA SVETA PRS 

Mednarodno okolje se je v zadnjem obdobju močno spremenilo. Vse pogosteje smo soočeni z globalnimi izzivi, s katerimi se same ne morejo kosati niti največje svetovne velesile. V teh okoliščinah se lahko Slovenija uspešno razvija le kot prepoznaven del močne in enotne Evropske unije, torej del najrazvitejšega dela Evrope, ki se zaveda pomena svobode, miru in temeljnih demokratičnih vrednot. K temu nas napeljujejo zgodovinske izkušnje, to od nas zahteva naše izrazito izvozno naravnano gospodarstvo, predvsem pa je to najboljši način zagotavljanja varnosti in blaginje naših državljanov. Zavzemam se za več ozaveščanja ljudi o izzivih sodobnega sveta in iskanju celovitih rešitev za oblikovanje konkretnih odgovorov nanje. Podnebne spremembe, množične migracije, staranje prebivalstva, uvajanje novih tehnologij, socialna in družbena varnost, … Vse to so pomembna vprašanja, ki bodo močno zaznamovala našo bližnjo prihodnost, vendar o njih premalo razpravljamo. Kot predsednica republike bom ustanovila Strateški svet, sestavljen iz izjemnih posameznikov, ki bodo skupaj iskali odgovore na kompleksna vprašanja sodobnega časa in sprememb v družbi ter obenem omogočili več dialoga z državljani o konkretnih problemih in predlogih za njihovo premoščanje.

ZA ODLOČNO PREDSEDNICO

Prepričana sem, da se mora predsednica oz. predsednik republike z jasnim in trdnim stališčem oglasiti vselej, ko to zahtevajo razmere v državi. 

Funkcije in pristojnosti predsednika Republike Slovenije ter razmerja do izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti določa najvišji slovenski pravni akt – Ustava Republike Slovenije. V slovenskem parlamentarnem sistemu so pristojnosti predsednika republike, ne glede na to, da je izvoljen neposredno, zelo omejene in se marsikdaj zdijo zgolj simbolne. 

Kot predsednica republike se bom zavzela, da se pristojnosti predsednika republike okrepijo, zato predlagam: 

USTAVNI VETO PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Zavzemam se za uvedbo pristojnosti, ki jo poznajo številne primerljive demokratične države – pravico zahtevati ustavni veto. Ta pravica bi predsednici oz. predsedniku republike omogočila, da preden podpiše posamezni zakon, ki ga je sprejel Državni zbor, zahteva od Ustavnega sodišča zahteva presojo, ali je ta zakon skladen z ustavo. S tem bi okrepili vlogo predsednike republike kot varuha ustavnih vrednot, pravic in svoboščini. 

NOV NAČIN IMENOVANJA SODNIKOV 

Zavzemam se, za spremembo Ustave na način, da se podeli predsedniku republike novo pristojnost imenovanja sodnikov na predlog sodnega sveta. To bo zagotovilo večjo neodvisnost sodstva in odpravo tveganja politizacije sodniške funkcije.


Pridružite se mi. 

Slovenija, bolj odločno! 

Dr. Maja Makovec Brenčič